Disclaimer

Dienstverlening en toepasselijkheid


Beleggingsmatch.nl stelt zich ten doel om vanuit een transparante en onafhankelijke positie consumenten te helpen keuzes te maken over dienstverlening van banken, brokers, financiële dienstverleners en vermogensbeheerders (hierna: “Financiële Dienstverleners”). Beleggingsmatch.nl is een handelsnaam van We Like Finance B.V., hierna ook wel  “Beleggingsmatch”, of “wij” of “ons”.


Onze “Dienstverlening” bestaat uit:


  • Informatie verstrekken over Financiële Dienstverleners en evalueren van hun prestaties 
  • Vergelijken van de dienstverlening van Financiële Dienstverleners
  • Aanbieden van financiële rekentools
  • Begeleiden bij het selectieproces van Financiële Dienstverleners.


Door gebruik te maken van onze “Website” beleggingsmatch.nl accepteert u deze disclaimer. Wij hebben het recht om van tijd tot tijd deze Disclaimer aan te passen en adviseren daarom deze regelmatig te op onze Website controleren op wijzigingen. 


Uw informatie


Wij hechten er groot belang aan zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In onze “Privacy-verklaring” kunt u zien  hoe wij dit invullen. U vindt deze op onze Website. Wij hebben het recht van tijd tot tijd onze Privacy-verklaring aan te passen en wij raden u daarom aan deze regelmatig op onze Website te controleren op wijzigingen.


Wij verwelkomen uw commentaar en suggesties (“Feedback”) aangezien dit ons helpt onze dienstverlening te verbeteren. U stemt ermee in dat Feedback in geanonimiseerde vorm onze Vertrouwelijke Informatie wordt. Feedback kan worden gestuurd aan support@Beleggingsmatch.nl of kan worden ingegeven op onze Website. Wij behouden ons het recht voor uw Feedback niet te publiceren


Intellectueel Eigendom


Voor de totstandkoming onze Dienstverlening maken wij gebruik van de diensten van partners. De kennis, data en technologie die hiervoor wordt gebruikt (“Intellectueel Eigendom”) is eigendom hetzij van ons, hetzij van partners met wie wij een licentie-overeenkomst hebben. Intellectueel Eigendom bestaat verder onder meer uit de look-en-feel van onze Website, analyses, rapportages, alle teksten, foto’s, illustraties, beelden, geluid, video’s op de Website, handleidingen, alle promotiematerialen, alle data die wij verzamelen van financiële instellingen en adviseurs, en in geanonimiseerde vorm van uzelf, en alle software voor het tot stand brengen van de Dienstverlening via browsers, smartphones, tablets en zogenaamde plug-ins.


Beleggingsmatch.nl en het logo van Beleggingsmatch zijn onze geregistreerde handelsmerken. De Gebruiker ziet af van het gebruik hiervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beleggingsmatch.nl.


Voor uw bezoek aan onze Website verlenen wij u uitsluitend een niet-exclusieve en persoonlijke licentie om onze Dienstverlening via onze Website te gebruiken, uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.


Wij behouden ons het recht voor technische voorzieningen en beperkingen aan te brengen ter bescherming onze rechten en van toegang tot onze Website. Het is niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te verwijderen of te omzeilen.


Garantie


Door gebruik te maken van onze Dienstverlening geeft u aan te begrijpen en te erkennen dat het resultaat van investeringen die u doet op basis van inzichten en/of informatie verkregen van Beleggingsmatch niet kan worden gegarandeerd; u investeert voor uw eigen rekening en risico. Elke investering kan ertoe leiden dat u geld of waarde verliest. U begrijpt omdat investeringsresultaten onderhevig zijn aan markt-, valuta-, politieke en andere risico’s. Investeringen, waaronder die in internationale aandelen en aandelen in kleinere bedrijven zijn onderhevig aan talloze risico’s. Investeringen kunnen een heel volatiel karakter hebben, en verlies van investering is mogelijk. De waarde van obligaties daalt (soms aanzienlijk) in geval van renteverhoging.


Onze informatie en dienstverlening is mede gebaseerd op informatie die door derden ter beschikking is gesteld. Beleggingsmatch staat er niet voor in dat deze informatie tijdig en juist is en Beleggingsmatch staat niet in voor de juistheid van de in het kader van de Dienstverlening gepresenteerde analyses, overzichten, rankings, berekeningen en dergelijke.


U blijft volledig verantwoordelijk voor beslissingen die (mede) worden gebaseerd op de informatie ontleend aan Dienstverlening van Beleggingsmatch. Beleggingsmatch adviseert Gebruiker met klem voorgenomen besluiten te toetsen bij eigen of derde professionele adviseurs.


Beleggingsmatch staat er niet voor in dat de Dienstverlening foutloos is en/of zonder onderbrekingen functioneert. Beleggingsmatch kan de Website geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service.


Beleggingsmatch staat er niet voor in dat de Dienstverlening tijdig worden aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.


Beleggingsmatch is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens tenzij van rechtswege uitdrukkelijk anders is bepaald.


Aansprakelijkheid


Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade tot maximaal  de vergoeding die wij van u hebben ontvangen in het jaar voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding was voor de aansprakelijkheid. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid op welke rechtsgrond dan ook echter meer dan € 5.000 (vijf duizend Euro) bedragen.


Onze aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten onze aansprakelijkheid verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.


U bent verplicht om alles in het werk te stellen om schade te voorkomen of te beperken, waaronder het voor eigen rekening inzetten van onafhankelijke professionals bij voorbeeld voor een ‘second opinion’, het onmiddellijk geven van Feedback in elk geval bij problemen, en het onmiddellijk melden van (een vermoeden van) misbruik of het schenden van Intellectueel Eigendom.Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 10 december 2018.